We zijn op zoek naar schippers en hosts. Kom jij ons team versterken? Solliciteer nu

Tripadvisor’s #1 best
cruise in the world!

Nederlands vlag
Nederlands
English vlag
English
Rondvaart boeken

Algemene Voorwaarden Flagship Amsterdam

Besloten Vennootschap Flagship Amsterdam (hierna: Flagship Amsterdam) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74390767 en is gevestigd aan Leliegracht 50D, (1015 DH) te Amsterdam.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Passagier tot het verrichten van Diensten door Flagship Amsterdam.
 3. Passagier: de Consument of Bedrijf die op een of andere wijze, direct of indirect, een Overeenkomst met Flagship Amsterdam sluit ter zake van het deelnemen aan een door Flagship Amsterdam te organiseren Rondvaart (houder van het Ticket). Eveneens de Passagier is de natuurlijke of rechtspersoon die aan een Rondvaart deelneemt, zonder dat deze een Overeenkomst met Flagship Amsterdam heeft gesloten.
 4. Bedrijf: de natuurlijke -of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 6. Rondvaart: iedere uitvoering van een publieke Rondvaart dan wel een privévaart met schipper.
 7. Diensten: Flagship Amsterdam verzorgt het organiseren van Rondvaarten in de ruimste zin des woords. Daarnaast verzorgt Flagship Amsterdam aanverwante Diensten zijnde in de vorm van catering Arrangementen en andere activiteiten voorafgaand, tijdens dan wel na afloop van de Rondvaart.
 8. Flagship Amsterdam: de dienstverlener die Diensten aan Passagier aanbiedt.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Passagier en Flagship Amsterdam, alsmede voorstellen van Flagship Amsterdam voor Diensten die door Flagship Amsterdam aan Passagier worden verstrekt en die door Passagier worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Flagship Amsterdam waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. Ticket: een toegangsbewijs, is een door Flagship Amsterdam verstrekte fysieke of digitaal document voorzien van een unieke code, waaruit de bevoegdheid van de Passagier blijkt zich op de Rondvaart te mogen bevinden op een bepaalde datum en tijdstip.
 11. Arrangementen: aanvullende dienst naast de Rondvaart in de vorm van catering op basis van de door Flagship Amsterdam aangeboden mogelijkheden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Flagship Amsterdam, elke Overeenkomst tussen Flagship Amsterdam en Passagier en op elke dienst die door Flagship Amsterdam wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Passagier de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Flagship Amsterdam aan Passagier aangeven op welke wijze Passagier de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Flagship Amsterdam is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Passagier.
 5. De algemene voorwaarden van Passagier zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Flagship Amsterdam niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Flagship Amsterdam gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven en is 14 dagen geldig. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Flagship Amsterdam is slechts aan het Aanbod gebonden indien Passagier het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan via de aangegeven methode. Niettemin heeft Flagship Amsterdam het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Passagier om een voor Flagship Amsterdam gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Passagier in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere Rondvaarten. Aanbiedingen zijn slechts geldig op basis van beschikbaarheid.
 5. Een Aanbod kan door Flagship Amsterdam worden gedaan via de website.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Passagier een Aanbod c.q. Overeenkomst van Flagship Amsterdam heeft aanvaard door aanschaf van het Ticket middels de website van Flagship Amsterdam of door een fysieke Ticket te kopen aan de kade.
 2. Indien Passagier het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Flagship Amsterdam, zal Flagship Amsterdam de Overeenkomst met Passagier schriftelijk, althans per e-mail, bevestigen na afloop van de tour.
 3. Flagship Amsterdam is niet gehouden aan een Aanbod indien Passagier redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Passagier geen rechten ontlenen.
 4. Elke Overeenkomst die met Flagship Amsterdam wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Flagship Amsterdam is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Passagier is uitgesloten gezien het een activiteit (evenement) betreft uitgevoerd op een bepaalde datum. Alle arrangementenc.q. voedingsmiddelen die wegens een beperkte houdbaarheid niet teruggenomen kunnen worden, zijn tevens uitgesloten van het herroepingsrecht.
 6. De Overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat een Rondvaart afhankelijk is van de weersomstandigheden. Het staat uitsluitend aan het oordeel van Flagship Amsterdam om te beoordelen of er met de weeromstandigheden op het tijdstip van de Overeenkomst gevaren kan worden. Er wordt in ieder geval niet gevaren indien:
 • Er een windkracht van 5 of hoger is;
 • Bij onweer.
 1. Bij hoog water dan wel laag water, stremmingen andere evenementen op of rond het water kunnen reden zijn het programma van de Rondvaart te wijzigen of de rondvaart af te lassen.
 2. Wijziging van de Rondvaart door Flagship Amsterdam, ongeacht de oorzaak, leidt niet tot terugbetaling tenzij anders overeengekomen. In het geval de Rondvaart geen doorgang kan vinden wordt er een nieuwe datum ingepland, dan wel wordt de Overeenkomst ontbonden en het bedrag terug betaald aan de Passagier.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de Overeenkomst is bepaald. De vervaldatum is vermeld op het Ticket.
 2. De Overeenkomst eindigt automatisch zodra de in de Overeenkomst bepaalde Rondvaart is geëindigd.
 3. De Rondvaart is sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden en andere evenementen op en rond het water waardoor het kan voorkomen dat de Rondvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave van Flagship Amsterdam over de lengte en aard van de Rondvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Zowel Passagier als Flagship Amsterdam kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Passagier.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst maakt Passagier geen aanspraak op enige restitutie van het Ticket.
 6. Zowel Passagier als Flagship Amsterdam kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Flagship Amsterdam nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Annulering en wijziging

 1. Passagier kan tot 24 uur voor aanvang van de publieke Rondvaart deze kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de publieke Rondvaart is Passagier het volledige bedrag inclusief arrangementen verschuldigd aan Flagship Amsterdam.
 2. Passagier kan de Rondvaart zijnde de privévaart tot 7 dagen voor aanvang van de Rondvaart kosteloos annuleren. Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de Rondvaart is Passagier het volledige bedrag inclusief de Arrangementen verschuldigd aan Flagship Amsterdam.
 3. Arrangementen kunnen tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de Rondvaart gewijzigd worden op verzoek van Passagier.
 4. Flagship Amsterdam is gerechtigd een Rondvaart te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van Passagier om te controleren of een Rondvaart wordt of is geannuleerd. Bij annulering zal Flagship Amsterdam zijn best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, Passagier daarover te informeren. Flagship Amsterdam kan echter niet garanderen dat Passagier deze informatie voor aanvang van de Rondvaart ontvangt.

 

Artikel 7 – Ticket

 1. Een Ticket bestaat uit een door Flagship Amsterdam verstrekt digitaal document met een barcode, tenzij Flagship Amsterdam een fysiek Ticket ter beschikking stelt. De barcode is een unieke code.
 2. Ticket is persoonsgebonden en worden eenmalig verstrekt. Flagship Amsterdam mag ervan uitgaan dat de houder van het Ticket de rechthebbende daarop is.
  3. Passagier dient zich te onthouden van het op enigerlei wijze doorverkopen van het Ticket aan derden, tenzij Flagship Amsterdam Passagier hiertoe expliciet toestemming heeft gegeven.
 3. Flagship Amsterdam behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Tickets dat per (potentiële) Passagier mag worden verkregen; de (potentiële) Passagier is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.
 4. Indien en voor zover Passagier een Ticket, dan wel Tickets, zonder commercieel oogmerk ter beschikking stelt aan derden, zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op deze derden. Passagier staat ervoor in dat de in dit artikel genoemde derden op de hoogte zijn van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten.
 5. Het risico van beschadiging, verlies, misbruik en diefstal van een Ticket komt voor rekening en risico van Passagier.
 6. Tickets kunnen door of vanwege Flagship Amsterdam ongeldig worden verklaard en/of de Passagier kan de toegang tot de Rondvaart worden ontzegd, wanneer zou blijken dat de Ticket is verkregen door middel van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins.

 

Artikel 8 – Verplichtingen Passagier

 1. Passagier is verplicht alle door Flagship Amsterdam verzochte informatie alsmede relevante gegevens bij het akkoord gaan met het Aanbod te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder worden in ieder geval verstaan de naam, contactgegevens en e-mailadres.
 2. Flagship Amsterdam is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. Bij onjuiste en/of onvolledige informatie kan het voorkomend dat Flagship Amsterdam Passagier de toegang van de Rondvaart ontzegt.
 3. Indien Flagship Amsterdam het Ticket via elektronische communicatie (e-mail), draagt zij er zorg voor dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Flagship Amsterdam staat niet in voor de vertrouwelijkheid van het Ticket noch de juiste ontvangst daarvan.
 4. Passagier is verplicht om op eerste verzoek van Flagship Amsterdam en/of een door haar ingeschakelde derde, zich te identificeren.
 5. Passagier dient zich gedurende de Rondvaart in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden, de gedragsregels en de met betrekking tot de Rondvaart geldende regels (van fatsoen) te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Passagier zich in dit verband te houden aan de door (werknemers van) Flagship Amsterdam gedane aanwijzingen en instructies.
 6. Het deelnemen aan de Rondvaart is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Passagier is verplicht zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften te houden.
 7. Het is verboden glaswerk, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens en/of overige gevaarlijke voorwerpen, waaronder in ieder geval begrepen alle wettelijk verboden zaken en stoffen, mee te brengen naar de Rondvaart.
 8. Minderjarigen dienen te allen tijde worden begeleid door een meerderjarige, al dan niet zijnde de ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger. De meerderjarige is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarige en voor het toezien op de naleving van de gedragsregels zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 9. Passagier dient op de overeengekomen tijd aanwezig te zijn. Flagship Amsterdam zal slechts bij privé-arrangementen 15 minuten wachten. Deze tijd zal van de totale duur van de Rondvaart worden afgetrokken. Indien langer dan 15 minuten moet worden gewacht door Flagship Amsterdam kan Flagship Amsterdam besluiten om de rondvaart niet door te laten gaan.
 10. Indien de vertraging veroorzaakt door Passagier leidt tot annulering van de Overeenkomst wordt het reeds betaalde geld niet gerestitueerd.
 11. Personen die niet kunnen zwemmen, dan wel kinderen onder de zes jaar dienen te allen tijde een zwemvest te dragen tijdens de Rondvaart.
 12. Indien het maximale aantal personen op de Rondvaart is overschreden en Passagier wenst meer personen mee te hebben, kan Flagship Amsterdam dit weigeren.
 13. Passagier is verplicht bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degene namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Flagship Amsterdam te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de uitvoering van de Overeenkomst o.a relevante medische en conditionele bijzonderheden.
 14. Indien Passagier en/of een deelnemer aan de Rondvaart zodanig hinder of overlast veroorzaakt kan hij/zij door Flagship Amsterdam van deelname worden uitgesloten. Alle hiervoor bijkomende kosten komen voor rekening van Passagier
 15. Ingeval van het niet naleven van de (gedrags)regels en/of wangedrag van Passagier (en/of de minderjarige), is Flagship Amsterdam gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en de desbetreffende Passagier de toegang tot de Rondvaart te ontzeggen dan wel de Rondvaart niet uit te voeren of te beëindigen. Passagier heeft geen aanspraak op enige restitutie van het Ticket.

Artikel 9 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen getoond aan Passagier zijnde een Consument zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Betaling geschiedt vooraf in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven online payment provider op de website tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij betaling anders dan middels online payment provider dient de betaling uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Rondvaart ontvangen te zijn door Flagship Amsterdam. De kosten dienen ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Flagship Amsterdam. Indien er niet of te laat wordt betaald vervalt de boeken en bijbehorende Tickets.
 4. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Passagier wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Passagier uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Incassobeleid

 1. Wanneer Passagier niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Passagier zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Passagier zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Flagship Amsterdam zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Flagship Amsterdam meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Flagship Amsterdam gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Passagier en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Flagship Amsterdam de betrokkene hierover informeren.
 2. Passagier is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Flagship Amsterdam verwerkt worden. Passagier staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Passagier Flagship Amsterdam tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Flagship Amsterdam heeft het recht om beeld- en of geluidsopnamen te maken van de Rondvaart, de aanwezige Passagiers voor marketing- en promotiedoeleinden van Flagship Amsterdam en haar Diensten.
 4. Indien Flagship Amsterdam op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 12 – Overmacht

 1. Flagship Amsterdam is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Flagship Amsterdam wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) ziekte van de schipper van de Rondvaart (ii) gebrekkigheid van de boot of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van Flagship Amsterdam of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van Flagship Amsterdam buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Passagier worden betaald. Flagship Amsterdam is niet verplicht om Passagier te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 13 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien de deelname van Passagier aan de Rondvaart leidt tot aansprakelijkheid van Flagship Amsterdam, is die aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de Overeenkomst, althans het totale bedrag dat maximaal per jaar door de verzekeringsmaatschappij van Flagship Amsterdam per gebeurtenis wordt uitgekeerd, doch slechts ten aanzien van de door Passagier geleden directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 2. Flagship Amsterdam is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de Rondvaart, wordt uitgevoerd, daaronder mede begrepen de locatie, route en duur van de Rondvaart.
 3. Flagship Amsterdam sluit haar aansprakelijkheid uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van Passagier en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.
 4. Flagship Amsterdam sluit haar aansprakelijkheid uit voor lichamelijk letsel van Passagier in verband met de Rondvaart.
 5. Flagship Amsterdam sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Flagship Amsterdam is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 6. Flagship Amsterdam is slechts aansprakelijk voor door de Passagier geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Passagier toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Flagship Amsterdam met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het Flagship Amsterdam verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Flagship Amsterdam wordt onder meer uitgesloten voor:
 • schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Flagship Amsterdam ingeschakelde personen ten behoeve van de Rondvaart en de door deze derden ingeschakelde personen;
 • schade ten gevolge van het niet opvolgen van door Flagship Amsterdam gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen (gedragsregels);
 • (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangstijden en vertrek- en eindlocatie en route van de Rondvaart;
 • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Passagier en;
 • schade ten gevolge van verlies, schade en/of diefstal van zaken c.q. eigendommen van Passagier en/of de houder van een Ticket.
 1. Passagier vrijwaart Flagship Amsterdam voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Passagier aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Flagship Amsterdam geleverde Diensten, tenzij Passagier kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Flagship Amsterdam.
 2. Indien schade ontstaat tijdens de Rondvaart aan de boot of andere zaken van Flagship Amsterdam dan wel aan eigendommen van derden is Passagier gehouden alles te vergoeden.
 3. Enige door Flagship Amsterdam opgeleverde Arrangementen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Flagship Amsterdam.
 4. Flagship Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Flagship Amsterdam is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Flagship Amsterdam staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Flagship Amsterdam verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Passagier wegens tekortschieten aan de zijde van Flagship Amsterdam vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Flagship Amsterdam binnen een jaar nadat Passagier bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Flagship Amsterdam.

Artikel 14 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Passagier is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Flagship Amsterdam verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Flagship Amsterdam zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Passagier vrijwaart Flagship Amsterdam van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

 

Artikel 15 – Klachten

 1. Indien Passagier niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst kan zij bij de directie van Flagship Amsterdam schriftelijk per e-mail Info@flagshipamsterdam.com een klacht indienen. De klacht moet door Passagier voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Flagship Amsterdam de klacht in behandeling kunnen nemen. De Flagship Amsterdam zal, na de Passagier daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen
 2. Indien in de visie van de Passagier de klacht niet bevredigend is opgelost, kan de Passagier binnen 14 dagen na de dagtekening van het antwoord van Flagship Amsterdam als bedoeld in lid 1 van dit artikel een klacht indienen.
 3. Het indienen van een klacht geeft de Passagier geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen.
 4. Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen 1 maand na het voorval waarover wordt geklaagd.
 5. Elke rechtsvordering van de Passagier uit hoofde van deze Overeenkomst vervalt na verloop van een periode van één jaar na de Rondvaart of, indien geen Rondvaart is gemaakt, één jaar na de factuurdatum. Voor die datum dient de klant de vordering aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter, ook als er nog een klacht in behandeling is.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Flagship Amsterdam en Passagier is Nederlands recht van toepassing.
 2. Flagship Amsterdam heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Passagier hiervan op de hoogte stellen.
 3. Op deze Algemene Voorwaarden kan Flagship Amsterdam aanvullende en/of gedragsregels van toepassing verklaren.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Flagship Amsterdam en Passagier, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 6 september 2023