We zijn op zoek naar schippers en hosts. Kom jij ons team versterken? Solliciteer nu

Tripadvisor’s #1 best
cruise in the world!

Rondvaart boeken

Algemene voorwaarden Flagship Amsterdam bv

Flagship Amsterdam is een besloten vennootschap die geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74390767. Flagship Amsterdam bv is gevestigd aan de Leliegracht 50 D in Amsterdam.

Artikel 1 – Definities

Deze algemene voorwaarden definiëren de volgende begrippen:
1.1 Flagship Amsterdam bv: De verhuurder, ook bekend als Flagship Amsterdam.
1.2 Huurder: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Flagship Amsterdam een aanbieding heeft gedaan of met wie een Flagship Amsterdam overeenkomst is aangegaan.
De partijen: Flagship Amsterdam en de huurder.
1.4 Passagiers: de mensen die met de Huurder meevaren, inclusief de Huurder.
1.5 Diensten: Het verhuren van een bemand Vaartuig door Flagship Amsterdam.
1.6 Vaartuig: Het vaartuig waarmee Flagship Amsterdam haar diensten aanbiedt aan de huurder.
1.7 Bemand Vaartuig: Een vaartuig met een door Flagship Amsterdam verstrekte schipper die gedurende de huurperiode zorgt voor het besturen van het vaartuig.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Flagship Amsterdam aan of met de huurder.
2.2 Eenieder die gebruikmaakt van de Diensten van Flagship Amsterdam en/of een vaartuig van Flagship Amsterdam betreedt wordt geacht kennis van deze algemene voorwaarden te hebben genomen. De huurder staat er voor in dat ieder van de passagiers vooraf aan het betreden van een Vaartuig kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer Flagship Amsterdam daar vooraf schriftelijk en nadrukkelijk toestemming voor verleent.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de huurder is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze vooraf door Flagship Amsterdam schriftelijk en nadrukkelijk zijn aanvaard.
2.5 Wanneer een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan overleggen, om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
2.6 Flagship Amsterdam houdt zich het recht voor de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen te wijzigen al naar gelang de omstandigheden dit redelijkerwijs verlangen. De huurder aanvaardt nu voor in dat geval dat de algemene voorwaarden die vanwege deze bepaling zullen worden gewijzigd, voor de huurder bindend zijn ten aanzien van de tussen partijen gesloten overeenkomsten, nadat de huurder deugdelijk van deze wijziging door Flagship Amsterdam op de hoogte is gesteld.
2.7 Eventuele wijzigingen in en/of aanvullende afspraken op de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn pas bindend, wanneer deze schriftelijk en nadrukkelijk door Flagship Amsterdam zijn bevestigd.

Artikel 3 – Gedragsregels

Bij het aangaan van een overeenkomst tussen Partijen zal de huurder zich houden aan en garandeert de huurder dat de passagiers zich houden aan de hierna beschreven gedragsregels (die ook door Flagship Amsterdam worden verstrekt voorafgaand aan of bij aanvang van de verhuur van het Vaartuig):
3.1 Alle gebruik van het vaartuig is volledig voor eigen risico en rekening:
3.2 Bij het gebruik van een vaartuig is slechts toegestaan binnen het Amsterdamse binnenwater, bestaande uit de grachten en de Amstel, zoals ook aangeduid op de door Flagship Amsterdam te verstrekken kaart voorafgaand aan het gebruik van het Vaartuig (het “Gebied”). Buiten het Gebied varen is niet toegestaan.
3.3 Huurder zal alle wet- en regelgeving met betrekking tot het bevaren van het Gebied strikt naleven, waaronder begrepen het naleven van maximumsnelheden, vaarrichting en overige geboden en verboden:
3.4 Huurder verklaart en garandeert dat het maximum aantal passagiers op het vaartuig op geen enkel moment gedurende de huur van zodanig vaartuig overschreden zal worden:
3.5 De huurder verklaart dat geen van de Passagiers jonger is dan achttien jaar of dat de Passagiers die wel jonger zijn dan achttien (18) jaar geen alcohol en/of drugs zullen consumeren aan boord van het vaartuig:
3.6 Het is slechts toegestaan om te zitten in het vaartuig tijdens het varen, andere houdingen zijn niet toegestaan:
3.7 Bij het gebruik van een vaartuig is het niet toegestaan om dit vaartuig zonder toezicht achter te laten:
3.8 Het is niet toegestaan afval overboord te gooien. Passagiers zullen het vaartuig na afloop van de huurperiode leeg en schoon opleveren:
3.9 Het gebruik van vuurwerk is niet toegestaan aan boord van het vaartuig of op de steiger van Flagship Amsterdam:
3.10 Het gebruik van materialen die het interieur van een vaartuig kunnen beschadigen is niet toegestaan:
3.11 Het dragen van schoeisel met hakken is niet toegestaan:
3.12 Alle kinderen jonger dan acht (8) jaar en alle kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma zijn verplicht om een reddingsvest te dragen aan boord van het vaartuig en op de kade:
3.13 De huurder en de passagiers dienen altijd rekening te houden met andere vaarders en omwonenden van het gebied. Het veroorzaken van enige vorm van (geluids-)overlast is niet toegestaan:
3.14 Huisdieren zijn in/op de door Flagship Amsterdam gebruikte zaken, waaronder steigers en vaartuigen niet toegestaan:
3.15 Meenemen en nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan, onder voorbehoud van voorafgaande toestemming van Flagship Amsterdam:
3.16 Het is de huurder niet toegestaan het vaartuig (onder) te verhuren:
3.17 De huurder en de passagiers zijn altijd gehouden alle aanwijzingen van Flagship Amsterdam en haar medewerkers (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de schipper) stipt en zonder uitstel op te volgen.

Artikel 4 – Offerte en totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle door Flagship Amsterdam gemaakte offertes en aanbiedingen gelden voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
4.2 Flagship Amsterdam is slechts aan aanbiedingen en/of offertes gebonden wanneer de aanvaarding hiervan binnen dit termijn schriftelijk wordt bevestigd door de huurder. Wanneer Flagship Amsterdam de huurder offertes dan wel aanbiedingen heeft gedaan voor meerdere vaartuigen, geldt – in afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde – een termijn van 10 dagen, tenzij anders aangegeven. Flagship Amsterdam is slechts aan aanbiedingen en/of offertes gebonden wanneer de aanvaarding hiervan binnen dit termijn schriftelijke wordt bevestigd door de huurder.
4.3 Flagship Amsterdam kan niet aan zijn offerte en/of aanbieding worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kan of moet kunnen begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4 De huurder (of bij een rechtspersoon, een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de rechtspersoon) zal uiterlijk bij aanvang van de huur een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Flagship Amsterdam ter beschikking stellen.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Flagship Amsterdam spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in de overeengekomen diensten uit te voeren.
5.2 Flagship Amsterdam behoudt zich het recht voor bepaalde (onderdelen van de) diensten te laten verrichten door derden.
5.3 Flagship Amsterdam heeft altijd het recht om een ander vaartuig in te zetten dan weergegeven op foto’s en/of overeengekomen, op voorwaarde dat zodanig vaartuig eveneens geschikt is voor het aantal personen van de groep waarvoor tijdig een reservering is gemaakt door de huurder. Huurder heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding. Flagship Amsterdam streeft ernaar dat wanneer er een vervangend vaartuig ingezet dit van dezelfde of hogere kwaliteit is.
5.4 Wanneer de Huurder niet op de overeengekomen tijd aanwezig is op de overeengekomen plaats, zal de vaartijd worden ingekort. Wanneer huurder niet binnen 30 minuten na de overeengekomen tijd alsnog aanwezig is, heeft Flagship Amsterdam het recht om de overeenkomst te ontbinden. In voorkomend geval is huurder een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de som van de totale facturen.
5.5 Het is verantwoordelijkheid van de huurder om Flagship Amsterdam te voorzien van juiste en volledige informatie die noodzakelijk is of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Eventuele schade en/of vertraging, veroorzaakt doordat de huurder de benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Flagship Amsterdam heeft verstrekt, komt voor rekening van de huurder.
5.6 Het is de huurder niet toegestaan om enig recht van intellectuele eigendom van Flagship Amsterdam, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de website van Flagship Amsterdam, de naam en het logo van Flagship Amsterdam, te gebruiken, bewerken of verwijderen.
5.7 Het is de huurder niet toegestaan om enige vertrouwelijke informatie met betrekking tot (de organisatie van) Flagship Amsterdam, haar vaartuigen en/of op een andere manier vertrouwelijke informatie op enigerlei manier te gebruiken.

Artikel 6 – Prijs en betalingsvoorwaarden

6.1 Alle prijsopgaven van Flagship Amsterdam en alle bedragen die Flagship Amsterdam in rekening brengt aan de huurder zijn inclusief btw en in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen overeen is gekomen. 6.2 De betaling van de huurder aan Flagship Amsterdam moet geschieden conform de op de factuur en/of bevestiging vermelde betalingsvoorwaarden.
6.3 De Huurder is van rechtswege in verzuim wanneer de betalingstermijn is verstreken. Vanaf zodanig moment is Flagship Amsterdam gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen die op dat moment geldt vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Bovendien is Flagship Amsterdam in dat geval gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de huurder gehouden al Flagship Amsterdam ’s kosten, zowel in- als buiten rechte, aan Flagship Amsterdam te vergoeden.
6.4 Flagship Amsterdam behoudt zich altijd het recht voor om vooruitbetaling te verlangen van de Huurder. 6.5 Bij girale betalingen geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Flagship Amsterdam, bij contante betaling geldt alleen de door Flagship Amsterdam uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling.
6.6 Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de huurder zijn de vorderingen van Flagship Amsterdam op de huurder direct opeisbaar.
6.7 In het geval de huurder een rechtspersoon is, zal de huurder nooit gerechtigd zijn tot verrekening van het door hem aan Flagship Amsterdam verschuldigde.
6.8 Bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle huurders hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 7 – Annulering van de overeenkomst

7.1 De huurder kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot acht weken voor aanvang van de huurperiode. De huurder dient Flagship Amsterdam hiervan tijdig schriftelijk of via elektronische weg op de hoogte te stellen.
7.2 Wanneer de Huurder niet verschijnt op de afgesproken plaats op het afgesproken tijdstip, geldt dit niet als een (geldige) annulering.
7.3 Wanneer de overeenkomst wordt geannuleerd binnen de termijn van acht tot vier weken is de huurder Flagship Amsterdam een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van: 25% van de overeengekomen huurprijs. 50% van de overeengekomen huurprijs bij annulering tussen vier weken en twee weken voor aanvang van de huurperiode; 75% van de overeengekomen huurprijs bij annulering tussen twee weken en 7 dagen. 100% van de overeengekomen huurprijs bij annulering zeven dagen of minder voor aanvang van de huurperiode, vermeerderd met een vergoeding van eventuele andere al door Flagship Amsterdam gemaakte kosten of verplichtingen die aangegaan zijn met het oog op de toekomstige prestatie.
7.4 Tijdens grote (vaar)evenementen kan Flagship Amsterdam van de annuleringsvoorwaarden in deze bepalingen afwijken. In dat geval staan de aangepaste annuleringsvoorwaarden duidelijk vermeld in de overeenkomst tussen Flagship Amsterdam en de huurder.
7.5 Aanpassingen van de catering en overige diensten kan tot 72 uur voor de start van de huurperiode kosteloos geschieden. Wanneer de huurder annuleert binnen deze 72 uur voor aanvang van de huurperiode, is de huurder 100% van de overeengekomen prijs van deze catering of overige diensten verschuldigd aan Flagship Amsterdam.

Artikel 8 – Ontbinding en opschorting

8.1 Onverminderd de rechten van Flagship Amsterdam vanwege de wet, geldt dat wanneer de Huurder een van zijn verplichtingen tegenover Flagship Amsterdam niet nakomt, Flagship Amsterdam het recht heeft de (verdere) uitvoering van de met de huurder gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel op de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het staat Flagship Amsterdam in dit kader vrij om een overeenkomst gedurende de uitvoering daarvan te ontbinden bij niet-nakoming door de passagiers van de op hen rustende verplichtingen op grond van de in artikel 3 bedoelde gedragsregels.
8.2 Ingeval de huurder een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de Huurder geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Flagship Amsterdam het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.
8.3 Door de Huurder kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Flagship Amsterdam na deugdelijke aangetekende schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst, en wel zodanig dat van de Huurder in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Flagship Amsterdam is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting wanneer deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt.
9.2 Onder de in artikel 9.1 bedoelde situaties worden in ieder geval begrepen: stormschade, natuurrampen, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, ijsgang, hoogwater, vroeg invallende duisternis, technische calamiteiten, oproer, transport belemmeringen, pandemie, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, evenals tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Flagship Amsterdam gebruikmaakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
9.3 In aanvulling op het in artikel 9.2 bepaalde, worden onder de in artikel 9.1 bedoelde situaties worden bovendien begrepen: (i) Dichte mist met een zicht van minder dan 200 meter; (ii) Aanhoudende onweersbuien; en (iii) Windkracht zes of hoger bij verhuur van een Bemand Vaartuig.
9.4 Flagship Amsterdam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen wanneer de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Flagship Amsterdam zijn verbintenis had moeten nakomen.
9.5 In het geval van overmacht kan de Huurder geen schadevergoeding, restitutie of vergoeding van Flagship Amsterdam eisen.

Artikel 10 – Catering

10.1 Wanneer de huurder een vaartuig wenst te huren inclusief catering, dan wordt die catering uitsluitend verzorgd door derden ingeschakeld door Flagship Amsterdam.
10.2 De kosten van de catering zullen – op verzoek van huurder – door Flagship Amsterdam opgenomen worden in de offerte en/of aanbieding.
10.3 Flagship Amsterdam koopt catering in bij derde partijen. Flagship Amsterdam is nooit aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van of verband houdend met catering uitgevoerd door derden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de Huurder

11.1 De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het vaartuig, gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.
11.2 De huurder is aansprakelijk voor schade aan zaken van Flagship Amsterdam of zaken van derden, wanneer deze voortvloeien uit en/of verband houden met niet-nakoming, onrechtmatige daad, roekeloos handelen, handelen in strijd met de in artikel 3 bedoelde gedragsregels en/of nalaten van passagiers.
11.3 De huurder verplicht zich ontstane schade door welke oorzaak dan ook tijdens of direct na het ontstaan hiervan bij de dienstdoende schipper, de conciërge op de vertrekplaats van het vaartuig, dan wel Flagship Amsterdam te melden. Van het tijdstip, de aard en de oorzaak van de door huurder gemelde schade wordt door de schipper een verklaring opgemaakt. Deze schadeverklaring wordt voor het verlaten van de boot door de huurder ondertekend. Het opmaken van deze schadeverklaring door de dienstdoende schipper is uitsluitend bedoeld als verslaglegging van de (omvang van de) schade.
11.4 De schipper altijd bevoegd bagage van de passagiers naar eigen inzicht te weigeren.
11.5 Huurder verklaart en garandeert dat ieder van de passagiers bekend is dat het vaartuig op eigen risico wordt betreden, bekend is met de risico’s van het betreden van en varen met een vaartuig en vrijwaart Flagship Amsterdam voor alle aanspraken van derden die verband houden met schade die is opgelopen aan boord van het Vaartuig dat met uitzondering van schade die is ontstaan door handelen of nalaten van Flagship Amsterdam en/of van een schipper op een Bemand Vaartuig.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van Flagship Amsterdam

12.1 Flagship Amsterdam is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdend met letsel dan wel het overlijden van passagiers en/of schade aan en/of verlies van eigendommen van de passagiers, voorafgaand, tijdens of als gevolg van het huren van een vaartuig van Flagship Amsterdam, onder voorbehoud van schade ontstaan door aantoonbare opzet of grove schuld van Flagship Amsterdam of een van haar medewerkers.
12.2 Flagship Amsterdam is nooit aansprakelijk voor schade van passagiers, ontstaan door vertraging door welke oorzaak dan ook en die voor, tijdens of na de vaartocht is opgetreden, onder voorbehoud van schade ontstaan door aantoonbare opzet of grove schuld van Flagship Amsterdam of een van haar medewerkers.
12.3 Wanneer en voor zover Flagship Amsterdam aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.
12.4 Voor zover Flagship Amsterdam aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, zal Flagship Amsterdam in geen geval aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de door Flagship Amsterdam op grond van de overeenkomst aan de huurder gefactureerde bedrag exclusief btw.
12.5 De rechtsvordering van de Huurder tot vergoeding op grond van de door haar geleden schade vervalt wanneer ze wordt ingesteld na verloop van een jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 Conflicten die mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
13.3 Wanneer de Huurder een in Nederland woonachtige natuurlijk persoon is, zullen – in afwijking van het in artikel 13.2 bepaalde – conflicten die mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van Huurder.